Ketua Dewan Penyunting :Supriyadi, S.P. M.EP

Penyunting Ahli: Hanny Stephanie, S.E. M.Sc.

 Penyunting Pelaksana: Entus Hikmana, S.Pt., M.P.