Ketua Dewan Penyunting :Entus Hikmana, S.Pt. M.P.

Penyunting Ahli: Hanny Stephanie, S.E. M.Sc.

Penyunting Pelaksana: Supriyadi, S.P, M.EP.